ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Sunday, May 12, 2013

วิธีการสร้าง Tile ข้อมูลภาพ

การสร้าง Tile ให้ข้อมูลภาพนั้นจะช่วยให้การเรียกอ่านข้อมูลภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการสร้างสามารถทำได้หลายแนวทาง วันนี้จะขอเสนอวิธีการหนึ่งที่ผู้ใช้งาน GDAL หรือ FWTOOLS สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม (LibTIFF จะถูกรวมอยู่แล้วใน GDAL)
ตัวอย่างการทำงาน ผมต้องการแปลงระบบพิัดข้อมูลภาพพร้อมทั้งสร้าง TILE ข้อมูลภาพไปพร้อมกัน ผมสามารถทำได้ดังนี้
>>gdalwarp -t_srs epsg:4326 -co "TILED=YES" -co BLOCKXSIZE=512 -co BLOCKYSIZE=512 image.tif tiled_image.tif
เมื่อ -co คือการเรียกใช้งานทางเลือกพิเศษ (Create Options) โดยทางเลือกที่เรียกใช้งานมีดังนี้
              "TILED=YES"                        การทำ Tile ข้อมูล
              "BLOCKXSIZE=n"                การระบุขนาดของ Tile ทางแกน X
              "BLOCKYSIZE=n"                การระบุขนาดของ Tile ทางแกน Y
ภายหลังจากการสร้าง Tile ข้อมูลภาพแล้วสามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้จากการใช้งาน gdalinfo โดยสังเกตจากขนาดของ Block ดังนี้
ตัวอย่างข้อมุลภาพที่มีการทำ Tile ด้วยขนาด 512x512 จุดภาพ