ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Saturday, January 29, 2011

ตัวอย่างการใช้ While ด้วย Python

อ่านประวัติของ Archimedes อยู่ดีๆ ดันโยงไปที่ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ ซะงั้น เลยอดไม่ได้ที่จะทึ่งถึงความอัจฉริยะของ เกาส์ เมื่อมีอายุได้เพียง 7 ขวบ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคุณครูได้สั่งให้นักเรียนบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 ชั่่วขณะเพียงแค่หันหลัง เด็กชายเกาส์ก็ตอบขึ้นมาว่า 5,050 เมื่อถูกถามว่าได้คำตอบนั้นมาได้อย่างไร เด็กชายเกาส์เขียนอธิบายดังนี้

100+99+98+...+1 = 101+101+101+...+101 = 101×50 = 5050 ดังนั้นคำตอบคือ 5050

เป็นไงละครับ....ไม่ใ่ช่อัจริยะคิดไม่ได้นะเนี่ย
อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/คาร์ล_ฟรีดริช_เกาส์

เรามาทดลองดูว่าการบวกเลขตั้งแต่ 1-100 นั้นหากเขียนด้วยภาษา Python โดยใช้ While loop นั้นต้องเขียนอย่างไร
############################
i = 1
total = 0
while (i<=100):
total = total + i;
i = i + 1;
print total
############################

Wednesday, January 19, 2011

Pansharpening: Brovey transformation

การแปลงแบบ Brovey นั้นจะอาศัยค่าความสว่าง (ฺBrightness Value - BV) ของข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral image) และค่าความสว่างของข้อมูลภาพแบบช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic image) มาทำการคำนวณหาค่าความสว่างของข้อมูลภาพที่ผ่านการหลอมรวม (Fused image) ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ภาพที่ 1 สมการการแปลงแบบ Brovey

Wednesday, January 5, 2011

Factror/Variable/Parameter

ความแตกต่างของ Factror/Variable/Parameter (ปัจจัย/ตัวแปร/พารามิเตอร์) จากการค้นคว้าเบื้องต้นพบว่า ทั้ง 3 คำ นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้
โจทย์คือ ผมต้องการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว
ปัจจัย (Factor) ที่ผมใช้พิจารณาสำหรับการหาพื้นที่เหมาะสมคือ ข้อมูลดิน
ตัวแปร (Variable) ที่ผมสนใจคือ แร่ธาตุในดิน เช่น ไนโตรเจน (N) โปแตสเซียม (P) และฟอสฟอรัส (K)
พารามิเตอร์ (Parameter) คือ ปริมาณของแร่ในดิน