ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, February 24, 2011

PostGIS: สร้าางตารางข้อมูลใหม่จาก ข้อมูลที่สืบค้น

บางครั้งเราต้องการสร้างตารางข้อมูลใหม่ (ชั้นข้อมูลเชิงตำแหน่งใหม่) ในฐานข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Database) ตัวอย่างเช่น ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมถนน ซึ่งในฐานข้อมูลนั้นมีข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute) มากมายเกินความจำเป็น อาทิ ชื่อถนน ความกว้างช่องจราจร ความยาวของส่วนย่อย ประเภทพื้นผิว สภาพถนน โดยที่เราต้องการชั้นข้อมูลใหม่ที่มีเพียงแค่ชื่อถนน (road name: rdname) และพิกัดของแต่ละจุดเท่านั้น (geometry: the_geom) เราจะทำอย่างไร???
หลังจากศึกษาในคู่มือของ Postgis พบว่าโปรแกรมได้เตรียมฟังก์ชัน create table as สำหรับการตอบวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยนะครับ

SQL syntax: create table table_name as select *** from *** where ***

ตัวอย่าง
create table road_name as
select rdname, the_geom from road

No comments:

Post a Comment