ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, July 27, 2011

ความแตกต่างระหว่าง Objective และ Subjective

ไปอ่านเจอคำศัพท์ที่น่าสนใจ 2 คำคือ Objective และ Subjective ในบทความวิชาการและตำราหลายๆเล่ม แต่ผมก็ยังแยกความแตกต่างไม่ได้อย่างชัดเจนว่า สองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เลยต้องขอบันทึกความหมาย (ไม่ใช่การแปล) ที่พอจะสรุปได้จากการค้นคว้าดังนี้

Objective แปลโดย ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน นั้น มีหลายความหมายได้แก่ เชิงวัตถุวิสัย, วัตถุประสงค์ หรือ ปรนัย ส่วน
Subjective นั้นแปลว่า ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย หรือ อัตนัย

แค่เพียงความหมายก็น่าจะพอสรุปได้ว่า Subjective นั้นต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนหรือส่วนบุคคล (อัต-) นั่นหมายถึงบริบทของคำนี้ ไม่อาจสรุปหรือประเมินได้อย่างเที่ยงตรง (ไม่เสถียร) หรือได้คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้งในทุกๆการวัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความรู้ ความชำนาญหรือเกณฑ์ของแต่ละบุคคลที่ใช้ในการวัด ดังเช่น ตัวอย่างความหมายของ Objective data และ Subjective data ที่มักพบเสมอในเรื่อง การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision)

ดังนั้น ผมอาจสรุปได้ว่า Objective นั้นมีความเป็นสากล จริงแท้ เที่ยงตรง มากกว่า Subjective ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล ครับ

ปล. การแปลความหมายจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของคำศัพท์ด้วยเสมอนะครับ

No comments:

Post a Comment