ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, August 11, 2009

สร้างเส้นชั้นความสูงง่ายๆด้วย gdal_contour (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการสร้างเส้นชั้นความสูงจากข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model - DEM) ด้วยโปรแกรม FWTOOLS การทำงานนั้นอาศัยการสั่งงานแบบ command line โดยทุกท่านเรัียนรู้ได้ดังตัวอย่างการใช้งานดังต่อไปนี้
ก่อนอื่นทุกท่านต้องมีโปรแกรม FWTOOLS (ที่เราจะใช้จริงๆคือ คลังโปรแกรม GDAL/OGR ที่ผนวกเข้ามาอยู่ในโปรแกรม FWTOOLS เรียบร้อยแล้ว) เสียก่อนหากยังไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ครับ
หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมในโหมด FWTOOLS Shell โดยการเลือกที่ไอคอนบนหน้าเดสทอป หรือเลือกที่ Start --> Programs --> FWTools 2.x.x--> FWTools Shell ต่อมาให้เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังที่จัดเก็บข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ดังภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนไดเรกทอรี

เมื่อเปลี่ยนไดเรกทอรีมายังที่จัดเก็บข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขแล้วให้ทำการสั่งคำสั่งการสร้างเส้นชั้นความสูงอย่างง่ายดังไวยากรณ์ดังนี้
>>gdal_contour -i [interval] -a [attribute] input_file output_file
ตัวอย่างการสร้างเส้นชั้นความสูงมีดังนี้
>>C:\GDEM>gdal_contour -i 20 -a "height" GDEM.tif contour.shp
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้มีดังภาพต่อไปนี้
ภาพตัวอย่างเส้นชั้นความสูงที่ได้จากการใช้ gdal_contour

!!!!ข้อควรระวัง!!!!
  • หน่วยของระยะห่างเส้นชั้นความสูง (Interval) เป็นหน่วยเดียวกับระบบอ้างอิงเชิงตำแหน่ง เช่น ระบบพิกัดกริดจะมีหน่วยเป็นเมตร เป็นต้น
  • ชื่อของข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute) ควรมีเครื่องหมาย " " เพื่อความไม่กำกวมของคำสั่ง
  • หากไม่ีการกำหนดรูปแบบไฟล์ผลลัพธ์โปรแกรม gdal_contour จะใช้รูปแบบ ERSI Shapefile เป็นค่าเริ่มต้น
  • สำหรับการใช้งานในประเทศไทย เพื่อความสะดวกควรแปลงระบบอ้างอิงเชิงตำแหน่งให้อยู่ในระบบพิกัดกริด UTM ด้วยคำสั่ง gdalwarp เสียก่อน

No comments:

Post a Comment