ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, November 6, 2009

การแปลง Format ของข้อมูลเวคเตอร์ด้วย GDAL/OGR

วันนี้ขอนำเสนอการแปลงรูปแบบข้อมูลเวคเตอร์ เช่น การแปลงไฟล์ DGN ให้เป็น KML เป็นต้น
การทำงานให้ใช้คำสั่ง ogr2ogr ซึ่งมี syntax การใช้งานดังนี้ครับ

>>ogr2ogr -option output_file input_file

โดย option ที่สำคัญมีดังนี้
-f "format_name" ใช้สำหรับการระบุ format ของผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น -f "KML" หรือ -f "ESRI Shapefile" เป็นต้น
-s_srs ใช้สำหรับการระบุระบบอ้างอิงทางตำแหน่งของไฟล์ต้นฉบับ เช่น -s_srs epsg:4326 หรือ -s_srs epsg:32647 เป็นต้น
-t_srs ใช้สำหรับการระบุระบบอ้างอิงทางตำแหน่งของไฟล์ผลลัพธ์

ตัวอย่างการใช้งาน

>>ogr2ogr -f "KML" index.kml index.shp

นอกจากนี้เรายังสามารถแปลงระบบอ้างอิงทางตำแหน่ง (ระบบพิกัด) พร้อมกับการแปลง format ในคำสั่งเดียวดังนี้

>>ogr2ogr -s_srs epsg:32647 -t_srs epsg:4326 -f "KML" index.kml index.shp

No comments:

Post a Comment