ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, July 14, 2010

ทดสอบ GDAL Python Bindings

หลังจากติดตั้ง GDAL-x.x.x.win32-pyx.x.exe และ Extract GDAL package ไว้ที่ C:\ แล้วให้ทำการกำหนด path และ gdal_data ใน user env ดังนี้

PATH=C:\gdalwin32-1.6\bin
GDAL_DATA=C:\gdalwin32-1.6\data

ทดสอบการใช้งาน
>>> from osgeo import gdal
>>> from osgeo import ogr
>>> from osgeo import osr
>>> from osgeo import gdal_array
>>> from osgeo import gdalconst
หรือ
>>> from osgeo import gdal,ogr,gdal_array, gdalconst

หากพบปัญหาอื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/2688

No comments:

Post a Comment