ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, January 5, 2011

Factror/Variable/Parameter

ความแตกต่างของ Factror/Variable/Parameter (ปัจจัย/ตัวแปร/พารามิเตอร์) จากการค้นคว้าเบื้องต้นพบว่า ทั้ง 3 คำ นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้
โจทย์คือ ผมต้องการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกข้าว
ปัจจัย (Factor) ที่ผมใช้พิจารณาสำหรับการหาพื้นที่เหมาะสมคือ ข้อมูลดิน
ตัวแปร (Variable) ที่ผมสนใจคือ แร่ธาตุในดิน เช่น ไนโตรเจน (N) โปแตสเซียม (P) และฟอสฟอรัส (K)
พารามิเตอร์ (Parameter) คือ ปริมาณของแร่ในดิน

No comments:

Post a Comment