ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, January 19, 2011

Pansharpening: Brovey transformation

การแปลงแบบ Brovey นั้นจะอาศัยค่าความสว่าง (ฺBrightness Value - BV) ของข้อมูลภาพแบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral image) และค่าความสว่างของข้อมูลภาพแบบช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic image) มาทำการคำนวณหาค่าความสว่างของข้อมูลภาพที่ผ่านการหลอมรวม (Fused image) ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ภาพที่ 1 สมการการแปลงแบบ Brovey

No comments:

Post a Comment