ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, October 13, 2009

การสร้างแผนที่เฉดสีสำหรับข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขด้วย GDAL (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการสร้าง Color relief สำหรับข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model - DEM) ด้วย GDAL อย่างง่าย โดยหลักการที่สำคัญของการทำงานนี้คือ การแยกความแตกต่างด้านความสูงด้วยสีต่างๆ หรือการกำหนดค่าระดับความสูงและค่าของสีให้กับพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ภูเขา (ความสูงมาก) แทนด้วยสีแดง ส่วนพื้นที่ราบ (ความสูงน้อย) แทนด้วยสีเขียว และพื้นที่ไม่สูงมากนักแทนด้วยสีเหลือง เป็นต้น
การทำงานก็สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่งดังนี้ครับ

>>gdaldem color-relief input_file color_text_file output_color_relief_map

โดยที่

gdaldem คือ คำสั่งที่ใช้ทำงาน
color-relief คือ option สำหรับการสร้างแผนที่เฉดสี (แปลจากคำว่า color relief map)
input_file คือ ไฟล์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)
color_text_file คือ ไฟล์ที่กำหนดค่าความสูงและค่าของแม่สีต่างๆ
output_color_relief_map คือ ไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งก็คือ แผนที่เฉดสีนั่นเอง

วิธีการสร้าง color_text_file มีดังนี้ครับ
คอลัมน์แรกคือค่าความสูงที่กำหนด คอลัมน์ที่สองคือ ค่าของแม่สีแดง คอลัมน์ที่สามคือ ค่าของแม่สีเขียวและคอลัมน์ที่สี่คือ ค่าของแม่สีน้ำเงิน ดังนี้

Height Red Green Blue
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

ตัวอย่างการใช้งานจริงมีดังนี้
300.0 20 255 150
325.0 20 255 80
350.0 20 255 00
375.0 255 255 0
400.0 255 200 00
425.0 255 50 0
450.0 255 0 0
โดยข้อมูลเหล่านี้ต้องจัดเก็บในรูปไฟอักขระ (Text file) ธรรมดาทั่วไป (*.txt)
มาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันนะครับ
ผมมีไฟล์แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขดังภาพนี้

และสร้าง color_text_file โดยผมได้กำหนดค่าความสูง (Height) ค่าของแต่ละแม่สี (Red Green Blue - RGB) และบันทึกในรูป Text file ชื่อ dem_legend.txt ดังนี้

หลังจากนั้นผมจึงใช้คำสั่ง gdaldem เพื่อสร้างแผนที่เฉดสีดังนี้

>>gdaldem color-relief dem.tif dem_legend.txt dem_relief.tif

ผลลัพธ์ที่ได้มีดังภาพตัวอย่างดังนี้

No comments:

Post a Comment