ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, July 28, 2009

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (เพิ่มคำนำหน้า)

ตัวอย่างการแก้ไขจาก abc001.tif, abc002.tif และ abc003.tif (ไฟล์เดิม) ไปเป็น myFiles_abc001.tif, myFiles_abc002.tif และ myFiles_abc003.tif โดย "myFiles_" คือคำนำหน้า (Prefix) ที่ต้องการเพิ่มเข้าไป ดังนี้

#FOR %i IN (*.tif) DO rename %i myFiles_%i

No comments:

Post a Comment