ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, July 27, 2009

gdal_merge อย่างง่าย... (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอนำเสนอ การใช้งาน gdal_merge อย่างง่าย โดยจะขอทดลองกับข้อมูล GDEM โดยการใช้งาน gdal_merge นั้นจะแตกกต่างกับคำสั่ง gdal อื่นๆ คือ ต้องระบุผลลัพธ์ (Output file) ก่อนแล้วจึงระบุไฟล์ต้นฉบับ การใช้งานเบื้องต้นเป็นไปตาม syntax ดังนี้ครับ
#gdal_merge [option] [output file] [input files] ซึ่งตัวอย่างการใช้งานดังนี้ครับ
#gdal_merge -of GTiff -o output.tif abc1.tif abc2.tif abc3.tif abc4.tif
จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นว่าการระบุไฟล์ต้นฉบับที่มากกว่า 1 ไฟล์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เราสามารถใช้เครื่องหมาย * เข้ามาช่วยในคำสั่งได้ดังนี้ครับ
#gdal_merge -of GTiff -o sample.tif *.tif

No comments:

Post a Comment